Stap in je kracht

Training

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist

Visueel Screener en trainer

 

Alles draait om de ogen

Herken je een of meer van onderstaande klachten bij je kind?

 • Vermoeidheidsverschijnselen, nek en/of rugklachten.
 • Hoofdpijn en/of branderige ogen.
 • Concentratie- en gedragsproblemen.
 • Dansende letters.
 • Slordig handschrift.
 • Omdraaien van cijfers, letters of woorden.
 • Moeite met ruimtelijk inzicht.
 • Moeite met begrijpend lezen.
 • Langzaam spellend en langzaam lezend.
 • Hoofd schuin houden tijdens lezen/studeren.
 • Coördinatieproblemen.
 • Verstoorde balans en evenwicht

De oorzaak van deze klachten zou kunnen samenhangen met een verminderde of onjuiste oogsamenwerking.

Kijken doen we de hele dag door en doe je met je ogen. Zien doe je echter met je hersenen. Je ogen moeten goed kunnen volgen, richten en samenwerken en je beide hersenhelften moeten vervolgens goed samenwerken om daar één goed beeld van te maken. Visuele problemen zoals een verminderde of onjuiste oogsamenwerking kunnen leiden tot visuele stress. Je ogen en hersenen moeten dan heel hard werken om goed te kunnen zien.

Onderzoek
Bij het testen van de visuele vaardigheden gebruik ik een bioptor en wordt er gekeken naar het richten van de ogen, de oogsamenwerking, de bewegende waarneming en de informatieverwerking. Het gaat daarbij om het zien met beide ogen en of de beide hersenhelften goed samen kunnen werken, zodat een goed beeld gevormd kan worden.

Daarnaast vindt er altijd een visuomotorisch onderzoek plaats. Er wordt dan onder andere gekeken naar de oogvolgbewegingen, het convergeren en accommoderen. Tevens vindt er een screening op reflexrestanten plaats. Als er inderdaad sprake is van visuele stress dan gaan we oefeningen doen om de ogen te trainen zodat je beter gaat zien en het leren daardoor makkelijker gaat.

Visuele training

Via visuele training kunnen tal van problemen opgelost worden.

Hier volgt een kleine greep uit de mogelijkheden:

 

 • Slechte oogsprongen kunnen door de training verdwijnen. Daardoor zal het kind tijdens het lezen geen regels of woorden meer overslaan of zomaar op een verkeerde regel lezen. 
 • De oogsamenwerking zal door de training geoptimaliseerd worden waardoor er beter begrepen en onthouden wordt wat er waargenomen wordt. 
 • Hoofdpijnklachten ten gevolge van het lezen zullen verdwijnen. 
 • De leesinspanning zal verminderen en er zal minder snel vermoeidheid optreden. 
 • Leesweerstand als gevolg van te hoge visuele inspanning zal verdwijnen en er zal minder snel leesweerstand optreden.
 • Fixatie disparatie kan door training opgeheven worden. 

Dit maakt het leren weer makkelijker, beter en dus ook zeker leuker!JaMaRa Rekencoach

Herken jij dat je kind al bij het woord rekenen:

 • Stress laat zien
 • Geen zin heeft in sommen maken
 • Boos uit school komt, omdat het toch niet gelukt is met de sommen maken
 • Het getalbegrip en splitsen maar niet onder de knie krijgt
 • Moeilijk tot automatiseren komt.

 

JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij JaMaRa.

Daar waar het op school niet lukt, pakt JaMaRa aan. Om te kunnen rekenen is het belangrijk dat je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebt:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getal structuur
 • Automatiseringsvaardigheden

 

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JaMaRa.

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • Hoeveelheden niet alleen zien, niet alleen horen, maar echt met je handen gaan voelen (tactiel) en ervaren (bewegen).
 • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind, starten met het eigen lijf en daarna komen tot automatiseren.
 • Koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen als basis van het rekenen.
 • Splitsingen leren automatiseren door het te voelen en ervaren.
 • Eén eenduidige strategie (rijgstrategie).
 • Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten.
 • Zo min mogelijke talige rekenactiviteit.
 • Inzicht in getalstructuur aanbrengen waardoor rekenen over het tiental geen probleem meer is.
 • Richtingsproblemen aanpakken door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.
 • Bewegend het werkgeheugen trainen. Het werkgeheugen van rekenzwakke kinderen schiet vaak tekort.

 

JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt één enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert Jamara het kind rekenen in units plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

 

JaMaRa leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijtraakt.DominantieMatrix Coach

Met de DominantieMatrix bepalen we de samenstelling van iemands dominantieprofiel. Daarmee kun je te weten komen hoe een kind het beste kan leren of wat er dwars kan zitten. Aansluitend worden adviezen gegeven om het leren te optimaliseren.

 • Waarom luistert mijn kind niet?
 • Waarom moet mijn kind altijd erdoorheen praten?
 • Waarom kan mijn kind niet stilzitten als er iets verteld wordt?
 • Waarom slaat mijn kind letters en soms zelfs zinnen over?
 • Waarom wil mijn kind altijd ergens aan zitten met de handen?
 • Waarom spiegelt mijn kind cijfers en letters?
 • Waarom lukt klokkijken maar niet?
 • Waarom blijft mijn kind spellend lezen?
 • Waarom let mijn kind op school niet op, maar thuis wel?
 • Waarom loopt mijn hoogbegaafd kind tegen problemen aan?
 • Waarom…


Leerstijl

 

Hoe leert een kind en waarom op die manier? En wat te doen als een kind in de stress schiet en het leren niet lukt. Op school willen ze graag weten hoe ze het best kunnen begeleiden. Dit doen we met de Dominantiematrix, ontwikkeld door Will Missot en Fleur Giesen van CNLS-Breincentrum.


Hersenhelften

De linker- en rechterhersenhelft werken samen. Het is wel zo dat er een voorkeur optreedt, waarbij het kind zich links- of rechtsgericht ontwikkelt. Dat wordt bepaalt door de dominantie van de linker- of rechterhersenhelft. Dominantie van de linkerhersenhelft zorgt ervoor dat iemand van links naar rechts werkt. Dat past precies bij de manier waarop we leren lezen en schrijven en rekenen. Je hebt dan ook talige mogelijkheden en kan logisch redeneren. Wel mis je het overzicht en kun je soms door de bomen het bos niet meer zien. Ben je rechtsgericht omdat de rechterhersenhelft dominant is, dan werk je het liefst van rechts naar links. Tegen de stroom in als het ware. Spiegelingen en verwisselingen kunnen daardoor optreden. Ook kan het daardoor voorkomen dat optellen wel lukt, maar aftrekken een stuk moeilijker is. Of dat rekenen en klokkijken niet gemakkelijk is omdat je letterlijk anders tegen de cijfers en getallen aankijkt. Tijdsbesef kan zich daardoor moeizamer ontwikkelen dan gewenst. Ruimtelijke begrippen als meer en minder, links en rechts, onder en boven, voor en achter zijn dan verwarrend. Zo kunnen er problemen ontstaan op reken en taalgebied.


Dominantie

 

Maar dominantie beperkt zich niet alleen tot de hersenhelften. Er is ook oog-, hand-, voet- en oordominantie.

En dan zijn er ineens een heleboel combinaties mogelijk:

 • 16 rechterhersenhelftcombinaties
 • 16 linkerhersenhelftcombinaties

 

De dominantie van oog, hand, oor en voet bepalen hoe je met auditieve en visuele informatie om kan gaan. En of je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door doen. In stilte of juist met anderen. Of combinaties ervan. Of je vooraan of juist beter achteraan kan zitten in de klas. Of helemaal links of rechts.

 

Elk van de 32 mogelijke combinaties zorgt voor een ander functioneringsprofiel. Dat profiel kan weer gekoppeld worden aan de manier van leren en functioneren. Iemand die linksogig, rechtshandig, rechtsvoetig en linksorig is en waarbij de linkerhersenhelft dominant is, functioneert echt heel anders dan hetzelfde dominantiepatroon, maar dan gekoppeld aan een overheersende rechterhersenhelft. Een kleine verandering in het dominantiepatroon geeft al een heel ander profiel, wat grote gevolgen kan hebben voor de leerstijl, interesses, concentratie en gedrag in de klas.


DominantieMatrix Coach

Zou het niet handig zijn als je weet hoe een kind het beste leert? En hoe het presteert onder stress of als het juist ontspannen is? Wat de optimale plek in de klas is? Wat je kunt verwachten als je het kind in staat stelt om aan het dominantieprofiel tegemoet te komen? En wat eraan gedaan kan worden om beter functioneren op school mogelijk te maken?

 

Ik ben een gecertificeerd DominantieMatrix Coach en kan een behandelplan op maat maken. Naast allerlei adviezen met betrekking tot de beste plek in de klas, de meest optimale leerstijl en begeleiding, kan er ook ingezet worden op optimaliseringstraining via o.a. BrainGymoefeningen, kinesiologische oefeningen, motorische training, lateralisatietraining, visuele training, auditieve training en ontspanningsoefeningen.

 

Movement Based Learning

Een hele mooie methode waar de Goastok coaching, training & advies mee werkt is ‘Building Blocks’ uit het Movement Based Learning programma.

Cecilia Koester, M.Ed. heeft een programma samengesteld dat is gebaseerd op bewegingen die werken op de fundamentele basis van het leren. Zo kan ieder kind, met zijn eigen speciale behoefte, leren hoe te leren. De oefeningen zijn functioneel en direct in te zetten.

Movement Based Learning gaat uit van de invloed die de motorische ontwikkeling heeft op de breinontwikkeling en het daaraan gekoppelde leren, concentreren en gedrag. Belemmeringen in de beweegpatronen kunnen de oorzaak zijn van bijvoorbeeld lees- of rekenproblemen, kunnen het concentratievermogen beïnvloeden of effect hebben op het sociaal en emotioneel functioneren van een kind.

Met behulp van specifieke oefeningen, de zogenaamde Building Blocks, kunnen de beweegpatronen weer tot ontwikkeling gebracht worden waardoor jouw kind beter in balans komt en weer kan groeien in het denken, voelen, doen en leren.

Voorbereidende oefeningen die ervoor zorgen dat je lijf en brein er klaar voor zijn om aan een activiteit te beginnen.

Wil je meer weten over hoe ik Movement Based Learning toepas? Neem dan contact met mij op.

 

Schrijfmotorische Therapie

 

Schrijfproblemen worden vaak alleen gekoppeld aan de motoriek en bewegen, maar schrijven is meer dan dat. De elementen vorm, ruimte, lateralisatie, dominantie en de reflexen spelen ook een rol. In mijn praktijk werk ik tijdens de schrijfmotorische therapie aan deze verschillende onderdelen.
Een kind ontwikkelt eerst de grove motoriek en daarna de fijne motoriek. We kunnen ook wel zeggen, van binnen naar buiten. Het kind begint eerst met bewegen vanuit de schouder, dan vanuit de elleboog, pols, handen en dan pas de vingers.
Het kind op jonge leeftijd zal nog zijn hele hand gebruiken. Pas vanaf een jaar of 4 – 5 gaat de greep van de vingers een grotere rol spelen. Wat mij vanuit het onderwijs en mijn praktijk is opgevallen dat veel kinderen een verkeerde schrijfhouding hanteren.
De oorzaak van schrijfproblemen kan uiteenlopen:

Onrijpheid:
Het kan voorkomen dat de handmotoriek nog niet rijp genoeg is om efficiënt te leren schrijven. In dit geval is de stevige basis niet gelegd. Er bestaan hiaten in de ontwikkeling, waardoor het kind zich op een andere manier zal leren schrijven. Die manier kost vaak onnodig veel energie, waardoor het schrijven groot, onnauwkeurig en een stuk minder leuk is.

Oog-hand coördinatie:
Het probleem kan ook een visueel probleem zijn! Er wordt niet voor niets gesproken over oog-hand coördinatie! Het is belangrijk dat de ogen zonder moeite kunnen samenwerken. Lukt het je kind niet om op de lijnen te schrijven of is je kind bang voor de kantlijn? Zie je bij je kind onnodige spaties?

Concentratie:
Hoe is de concentratie? Kan je kind zich focussen op haar/zijn taak? Lukt het je kind om stil te zitten? Een slechte concentratie kan zeker ook een gevolg zijn van moeite ondervinden in visuele taken en/of onrijpheid. Het kan zelfs een teken zijn van een algehele ontwikkelingsachterstand.

Schrijfhouding:
Hoe zit je kind aan tafel? Of ligt je kind? Misschien dekt je kind 1 oog af en kijkt het maar met 1 oog?

Observatie/Onderzoek:
Ik observeer je kind en doe onderzoek naar:

 • De lateralisatie
 • Een aantal zichtvaardigheden
 • De motorische voorwaarden
 • Oog-hand dominantie
 • Reflexen

Vanuit deze gegevens stel ik een plan op maat op voor uw kind en je kind krijgt plezier in het schrijven. Dat wil je toch?

Ben je nieuwsgierig geworden wat ik voor je kind kan betekenen of wil je meer informatie, mail dan gerust naar a.kraayenvanger@degoastok.nl, app of bel 0615081941.