Stap in je kracht

Klachtenregeling

Inleiding

Heeft u een klacht?
Als praktijk de Goastok stel ik alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks mijn inspanning kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt (niets menselijks is mij vreemd), of dat u om andere redenen niet tevreden bent over mijn praktijk de Goastok. Wanneer dit het geval is, hoop ik dat u direct contact met mij opneemt, zodat ik samen met u naar een juiste oplossing kunnen zoeken om zodoende het probleem op te lossen. Ik ga ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Uw klacht geeft mij de kans eventuele fouten te herstellen en mijn dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. Ik behandel uw klacht met grote zorgvuldigheid en neem iedere klacht serieus.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen
worden. Dit gesprek heeft dan ook mijn voorkeur. Bovendien kan ik hierdoor ook een beter beeld vormen over de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Ik hoop met deze aanpak snel tot een oplossing te komen.

Is het probleem op deze manier niet oplosbaar of heeft een gesprek niet uw voorkeur, dan kunt u de
klacht formeel schriftelijk indienen. Om te zorgen dat uw klacht objectief en deskundig wordt
behandeld heb ik de formele klachtenregeling uitbesteed aan Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117 1601 AD te Enkhuizen. Klachtenportaal Zorg heeft als professionele dienstverlener binnen de zorg alle expertise in huis om uw klacht zorgvuldig en objectief af te handelen.

Klachtenformulier

  1. De klager kan bij de klachtencommissie een klacht indienen door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.
  2. Een klacht moet schriftelijk of digitaal worden ingediend, te zijn gesteld in de Nederlandse taal en te zijn voorzien van:
   1. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel een e-mailadres van de klager;
   2. een datering;
   3. een duidelijke omschrijving van de aanbieder op wie de klacht betrekking heeft;
   4. een duidelijke omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft;
  3. Indien een klacht niet voldoet aan de vereisten die in lid 2 zijn gesteld dan wordt de klager hierover geïnformeerd en schriftelijk in de gelegenheid gesteld alsnog aan de vereisten te voldoen binnen een daarvoor te stellen termijn.


Reglement voor klachtbehandeling
In het 'klachtenregelement' wordt omschreven wat u van mijn samenwerking met Klachtenportaal Zorg kunt verwachten. Klik om deze reglementen te openen op de tab.
Tenslotte: met het oog op de beroepsreglementering, laat ik u weten dat ik alle klachten vastleg en meeneem in de evaluatie van mijn kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend wordt alle informatie zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.