Stap in je kracht

Training

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist

Visueel Screener en trainer

 

Alles draait om de ogen

Herken je een of meer van onderstaande klachten bij je kind?
• Vermoeidheidsverschijnselen, nek en/of rugklachten.
• Hoofdpijn en/of branderige ogen.
• Concentratie- en gedragsproblemen.
• Dansende letters.
• Slordig handschrift.
• Omdraaien van cijfers, letters of woorden.
• Moeite met ruimtelijk inzicht.
• Moeite met begrijpend lezen.
• Langzaam spellend en langzaam lezend.
• Hoofd schuin houden tijdens lezen/studeren.
• Coördinatieproblemen.
• Verstoorde balans en evenwicht
• De oorzaak van deze klachten zou kunnen samenhangen met een verminderde of onjuiste oogsamenwerking.


Kijken doen we de hele dag door en doe je met je ogen. Zien doe je echter met je hersenen. Je ogen moeten goed kunnen volgen, richten en samenwerken en je beide hersenhelften moeten vervolgens goed samenwerken om daar één goed beeld van te maken. Visuele problemen zoals een verminderde of onjuiste oogsamenwerking kunnen leiden tot visuele stress. Je ogen en hersenen moeten dan heel hard werken om goed te kunnen zien.


Onderzoek

Bij het testen van de visuele vaardigheden gebruik ik een bioptor en wordt er gekeken naar het richten van de ogen, de oogsamenwerking, de bewegende waarneming en de informatieverwerking. Het gaat daarbij om het zien met beide ogen en of de beide hersenhelften goed samen kunnen werken, zodat een goed beeld gevormd kan worden.
Daarnaast vindt er altijd een visuomotorisch onderzoek plaats. Er wordt dan onder andere gekeken naar de oogvolgbewegingen, het convergeren en accommoderen. Tevens vindt er een screening op reflexrestanten plaats. Als er inderdaad sprake is van visuele stress dan gaan we oefeningen doen om de ogen te trainen zodat je beter gaat zien en het leren daardoor makkelijker gaat.


Visuele training

Via visuele training kunnen tal van problemen opgelost worden.
Hier volgt een kleine greep uit de mogelijkheden:
• Slechte oogsprongen kunnen door de training verdwijnen. Daardoor zal het kind tijdens het lezen geen regels of woorden meer overslaan of zomaar op een verkeerde regel lezen.
• De oogsamenwerking zal door de training geoptimaliseerd worden waardoor er beter begrepen en onthouden wordt wat er waargenomen wordt.
• Hoofdpijnklachten ten gevolge van het lezen zullen verdwijnen.
• De leesinspanning zal verminderen en er zal minder snel vermoeidheid optreden.
• Leesweerstand als gevolg van te hoge visuele inspanning zal verdwijnen en er zal minder snel leesweerstand optreden.
• Fixatie disparatie kan door training opgeheven worden.
Dit maakt het leren weer makkelijker, beter en dus ook zeker leuker!

 


JaMaRa Rekencoach

Herken jij dat je kind al bij het woord rekenen:

 • Stress laat zien
 • Geen zin heeft in sommen maken
 • Boos uit school komt, omdat het toch niet gelukt is met de sommen maken
 • Het getalbegrip en splitsen maar niet onder de knie krijgt
 • Moeilijk tot automatiseren komt.

JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij JaMaRa.

Daar waar het op school niet lukt, pakt JaMaRa aan. Om te kunnen rekenen is het belangrijk dat je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebt:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getal structuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JaMaRa.

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • Hoeveelheden niet alleen zien, niet alleen horen, maar echt met je handen gaan voelen (tactiel) en ervaren (bewegen).
 • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind, starten met het eigen lijf en daarna komen tot automatiseren.
 • Koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen als basis van het rekenen.
 • Splitsingen leren automatiseren door het te voelen en ervaren.
 • Eén eenduidige strategie (rijgstrategie).
 • Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten.
 • Zo min mogelijke talige rekenactiviteit.
 • Inzicht in getalstructuur aanbrengen waardoor rekenen over het tiental geen probleem meer is.
 • Richtingsproblemen aanpakken door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.
 • Bewegend het werkgeheugen trainen. Het werkgeheugen van rekenzwakke kinderen schiet vaak tekort.

JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt één enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert Jamara het kind rekenen in units plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

 

JaMaRa leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijtraakt.